ترجمه مقاله

استجهال

فرهنگ فارسی عمید

نادان شمردن.
ترجمه مقاله