ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استبرا

فرهنگ فارسی عمید

۱. (فقه) تخلیۀ کامل ادرار از مثانۀ مردان با فشردن مجرای آن.
۲. (فقه) بازداشتن حیوان حلال‌گوشت از خوردن چیزهای نجس.
۳. برائت خواستن از وام یا عیب و تهمت؛ طلب برائت کردن.
۴. [قدیمی] خودداری از نزدیکی با زن به منظور سپری شدن مدت حیض.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ