ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اسارت

فرهنگ فارسی عمید

اسیر و گرفتار بودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ