ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اره ماهی

فرهنگ فارسی عمید

نوعی سفره‌ماهی با جثۀ بزرگ و پوزۀ دراز شبیه ارۀ دودَم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ