ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارزیابی

فرهنگ فارسی عمید

۱. تعیین بها و ارزش چیزی.
۲. بررسی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ