ترجمه مقاله

ارحام

فرهنگ فارسی عمید

۱. (زیست‌شناسی) = رَحِم
۲. نزدیکان نَسَبی؛ بستگان.
ترجمه مقاله