ترجمه مقاله

ارتش

فرهنگ فارسی عمید

۱. مجموع نیروهای نظامی یک کشور.
۲. بخشی از نیروی نظامی بعضی از کشورها.
ترجمه مقاله