ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتسام

فرهنگ فارسی عمید

۱. فرمان بردن.
۲. نقش کردن؛ رسم کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ