ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ارتجاج

فرهنگ فارسی عمید

لرزیدن؛ جنبیدن؛ تپیدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ