ترجمه مقاله

اخگر

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مجاز] آتش.
۲. شرارۀ آتش؛ جرقه.
۳. هیزم یا زغال افروخته.
ترجمه مقاله