ترجمه مقاله

اختلال

فرهنگ فارسی عمید

۱. تباه شدن و درهم‌و‌برهم شدن کار.
۲. به‌هم‌خوردگی؛ آشفتگی؛ نابسامانی؛ بی‌سروسامانی.
ترجمه مقاله