ترجمه مقاله

احماض

فرهنگ فارسی عمید

مزاح کردن.
ترجمه مقاله