ترجمه مقاله

احماد

فرهنگ فارسی عمید

ستایش کردن؛ ستودن.
ترجمه مقاله