ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجل

فرهنگ فارسی عمید

۱. زمان مرگ؛ مرگ.
۲. [قدیمی] نهایت مدت چیزی.
۳. [قدیمی] مهلت.
⟨ اجل معلق: [عامیانه، مجاز] مرگ ناگهانی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ