ترجمه مقاله

اجترا

فرهنگ فارسی عمید

دلیر بودن؛ دلیری؛ بی‌پروایی.
ترجمه مقاله