ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثناعشر

فرهنگ فارسی عمید

۱. (زیست‌شناسی) نخستین قسمت رودۀ کوچک که متصل به معده است و طول آن به اندازۀ دوازده انگشت صاحب آن است؛ دوازدهه.
۲. (صفت) [قدیمی] دوازده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ