ترجمه مقاله

ابتسام

فرهنگ فارسی عمید

۱. تبسم کردن؛ لبخند زدن.
۲. شکفتن.
ترجمه مقاله