ترجمه مقاله

ابتر

فرهنگ فارسی عمید

۱. ناتمام؛ ناقص.
۲. (ادبی) = بتْر
۳. [قدیمی] بی‌فرزند.
۴. [قدیمی] دم‌بریده.
ترجمه مقاله