ترجمه مقاله

آ

فرهنگ فارسی عمید

۱. = آمدن
۲. آینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): خودآی.
ترجمه مقاله