ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکنده

فرهنگ فارسی عمید

۱. پرکرده‌شده؛ انباشته.
۲. [قدیمی، مجاز] چاق؛ فربه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ