ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آکنده

فرهنگ فارسی عمید

= طویله: ◻︎ روز به آکنده شدم، یافتم / آخور چون پاتلهٴ سفلگان (ابوالعباس ربنجنی: شاعران بی‌دیوان: ۱۳۵).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ