ترجمه مقاله

آهنجنده

فرهنگ فارسی عمید

بیرون‌کننده؛ برآورنده؛ برکشنده.
ترجمه مقاله