ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آند

فرهنگ فارسی عمید

قطب مثبت باتری الکتریکی و مانند آنه؛ جریان برق.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما