ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آندوکارد

فرهنگ فارسی عمید

پرده‌ای که دیوارۀ قلب را از داخل می‌پوشاند.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما