ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آندون

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مقابلِ ایدون] آنجا.
۲. آن سوی: ◻︎ خواسته چونان دهد که گویی بستد / روی گه ایدون کند ز شرم گه آندون (فرخی: ۲۸۹).
۳. [مقابلِ ایدون] آنگاه؛ آن زمان.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما