ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آمودن

فرهنگ فارسی عمید

۱. ساختن.
۲. آراستن: ◻︎ در آمودن آن همایون‌بنا / نماند ایچ باقی به گنجینه‌ها (دقیقی: ۱۱۳).
۳. در رشته کشیدن.
۴. آماده کردن.
۵. آمیختن؛ درهم کردن.
۶. (مصدر لازم) آراسته شدن.
۷. آمیخته شدن.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما