ترجمه مقاله

آمن

فرهنگ فارسی عمید

۱. در اطمینان و امن‌وامان؛ بی‌ترس‌و‌بیم؛ به‌زینهار.
۲. استواردارنده.
ترجمه مقاله