ترجمه مقاله

آما

فرهنگ فارسی عمید

۱. = آمودن
۲. آماینده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): گوهرآمای، لؤلؤآمای.
ترجمه مقاله