ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آشپزخانه

فرهنگ فارسی عمید

اتاقی که در آن اجاق یا فر برای پختن غذا درست کرده باشند؛ جای غذا پختن؛ مطبخ؛ آش‌خانه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ