ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسغدن

فرهنگ فارسی عمید

آمادن؛ آماده بودن؛ آماده شدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ