ترجمه مقاله

آزرمگین

فرهنگ فارسی عمید

۱. باحیا؛ باشرم.
۲. شرمگین؛ شرمسار.
ترجمه مقاله