آرمان

فرهنگ فارسی عمید

۱. آرزو.
۲. امید.
۳. آرزوی بزرگ.
۴. حسرت.
⟨ آرمان خوردن: (مصدر لازم) حسرت خوردن؛ حسرت بردن.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما