ترجمه مقاله

آب بازان

فرهنگ فارسی عمید

تیره‌ای از پستانداران دریایی، مانند بالِن، دلفین، و کاشالوت.
ترجمه مقاله