ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آب آهنگ

فرهنگ فارسی عمید

انسان یا حیوانی که از چاه آب بکشد؛ کشندۀ آب: ◻︎ کرده شیران حضرت تو مرا / سرزده، همچو گاو آب‌آهنگ (سنائی۲: ۱۹۳).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ