ترجمه مقاله

آب آشنا

فرهنگ فارسی عمید

کسی که شناوری بداند؛ آشنا به آب؛ شناگر: ◻︎ کسی کاندر آب است و آب‌آشناست / از آب ار چو آتش نترسد رواست (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۹۸).
ترجمه مقاله