ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبخو

فرهنگ فارسی عمید

= آبخوست: ◻︎ گویی که هست مردم چشمم چو آبخو / یا خود چو ماهی است که دارد در آب خو (عمعق: ۲۰۰).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ