ترجمه مقاله

آبار

فرهنگ فارسی عمید

= بئر
ترجمه مقاله