ترجمه مقاله

آباد کرد

فرهنگ فارسی عمید

آبادکرده؛ ساخته؛ بناشده: ◻︎ این نهال نشانده را مشکن / مکن آبادکرد خویش خراب (مسعودسعد: ۵۹).
ترجمه مقاله