ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آبادی

فرهنگ فارسی عمید

۱. آباد بودن.
۲. (اسم) ده؛ قریه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ