ترجمه مقاله

آبادگر

فرهنگ فارسی عمید

آن‌که کارش آباد کردن است؛ آبادکننده.
ترجمه مقاله