ترجمه مقاله

آبا

فرهنگ فارسی عمید

۱. [جمعِ اَب] = اب
۲. اجداد.
⟨ آباء سبعه: [قدیمی]
۱. هفت‌پدر؛ هفت‌پدران.
۲. [مجاز] هفت‌ستاره؛ هفت‌سیاره.
⟨ آباء علوی: [قدیمی]
۱. پدران آسمانی.
۲. [مجاز] هفت‌سیاره؛ هفت‌فلک؛ هفت‌سپهر.
ترجمه مقاله