ترجمه مقاله

آ

فرهنگ فارسی عمید

نخستین حرف الفبای فارسی؛ الف ممدود؛ آی با کلاه. Δ در حساب ابجد: «۱».
ترجمه مقاله