ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یون

yun

۱. نمدزین.
۲. غاشیه؛ روپوش: ◻︎ از فتح و ظفر بینم بر نیزۀ تو عقد / وز فرّ و هنر بینم بر دیزۀ تو یون (عنصری: ۳۴۳).
۳. پول خُرد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ