ترجمه مقاله

یوم الحساب

yo[w]molhesāb

روز حساب؛ روز شمار؛ روز قیامت.

ترجمه مقاله