ترجمه مقاله

یوسف

yuso(e)f

۱. هفتمین پسر یعقوب.
۲. دوازدهمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۱۱۱ آیه؛ احسن‌القصص.

ترجمه مقاله