ترجمه مقاله

یوزپلنگ

yuzpalang

پستانداری درنده و گوشت‌خوار، شبیه پلنگ ولی کوچک‌تر از آن که بر روی پوست خود خال‌های فراوان دارد.

ترجمه مقاله