ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یورغه

yo(u)rqe

ویژگی اسب آزموده و راهوار که تند حرکت کند و سوار را تکان ندهد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ