ترجمه مقاله

یهودیت

yahudiy[y]at

۱. دینی یگانه‌پرست که آموزه‌های آن در تورات بیان شده است.
۲. (اسم مصدر)‌ یهودی بودن.

ترجمه مقاله