ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

یسار

yasār

۱. [مقابلِ یمین] طرف چپ؛ سمت چپ.
۲. [مجاز] شوم؛ نامبارک.
۳. [مجاز] کسی که دیدن روی او باعث نکبت و نحوست شود: ◻︎ نشسته مدعیانند از یمین و یسار / خدای را که بپرهیز از «یساری» چند (ظهوری: لغت‌نامه: یسار).
۴. (اسم مصدر) فراخی و آسانی؛ توانگری؛ فراخی در نعمت و مال.

۱. چپ، میسره، یاسر
۲. استطاعت، تمول، توانگری
۳. شوم، نامیمون ≠ یمین

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما