ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یام

yām

در دورۀ ایلخانان، اسب چاپار؛ اسب یدکی که در هریک از منزل‌های بین راه نگه‌ دارند تا قاصد و پیک به‌محض رسیدن به آن منزل اسب خود را بگذارد و بر آن سوار شود؛ ایستگاه پیک‌ها.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ